Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Medrese Alimleri Vakfı MEDAV 2

Bir toplumun oluşum ve gelişiminde iki ana unsurun lokomotif etkisi olduğu tartışılmaz. Biri ulema, diğeri de umeradır. Cumhuriyet döneminde İslam’a ve İslam ulemasına karşı bariz bir tavır alındı. Büyük bir kısmı sürgün, infaz ve zindanlarla saf dışı bırakıldı. Boşluğu dolduracak yeni âlimlerin yetiştirecek medreselerse neredeyse yok edildi. Sonuç olarak medeniyetin iki sacayağından biri, hıyanet içindeki diğer ayak tarafından neredeyse kökünden kesildi.

Uzun bir süre illegal bir şekilde mağara, ahır, merdiven altı vb. yerlerde gizlice ve çok zor şartlarda varlığını sürdüren medreseler, altmışlı yıllardan sonra, yavaş yavaş yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Seksenli yıllardan sonra kısmen ivme kazanan medreseler, bölgedeki şiddet ve tedhiş girişimlerinin hararetiyle  28 şubat sürecinin soğuğu arasında sıkışarak yeni bir fetret dönemine girdi.

Ancak Allah (cc) a hamdolsun ki, son yıllarda gelişmekte olan normalleşme ve barış sürecine paralel olarak medreselerin önü, cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar açılmış durumdadır. Dolayısıyla böyle bir dönemde “Medrese alimleri birliği”nin oluşması çok önemlidir. Sabır, azim ve ihlasla yoluna devam ettiği taktirde, sadece türkiye halkı değil, tüm ümmet için önemli projelere imza atabilir. 7. 12. 2013 tarihinde katıldığım, birliğin yüksek istişare kurulu notlarına kaldığımız yerden devam edelim.

Twitter
 • Çağın ihtiyaçlarını ve müderris hocaların taleplerini göz önüne alarak, gramerin yanı sıra Kur’an ilimleri, İslam Kültürü, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü, İslam Tarihi, İslam Felsefesi ve Beşerî Coğrafya gibi bazı maddeleri ilave etmek suretiyle Medrese müfredatını yeniden dinamize etmek, zenginleştirmek ve canlandırmak.
 • Medresenin geçmişinde var olan ancak gerilemesiyle yok olan tefekkür ve derin düşünme melekesini tekrar medrese mensuplarına kazandırabilmek için gerekli çalışmaları başlatmak.
 • Sadece Türkiye’de değil; tüm İslam âleminde İslami ilimlerin en büyük sorunu olan zeka düşüklüğünü önlemek ve zeki çocukları İslami ilimlere yönlendirmek için gerekli planlamaları yapmak.
 • Medrese mezunlarının resmî bir statüye kavuşabilmeleri ve onlara üniversite denkliği verilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak. Medreselilerin haklarını resmî ve sivil platformlar nezdinde savunmak. Uzun vadede ise medreselere de resmi statü kazandırmak için çalışmak.
 • Ders verebilecek düzeyde başarılı olan medrese mezunlarının üniversitelerde ders verebilmelerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak.
 • Bölge medreselerinin mikro düzeyde ilahiyatlarla makro düzeyde de başarılı ilmî geleneği olan Hint alt kıtadaki İslami ilimlerle uğraşan kurumlarla kültürel ve bilimsel manada entegrasyonunu sağlamak için gerekli stratejileri geliştirmek.
 • Vakıf imkânları el verdiği takdirde vakıf bünyesinde bir tercüme birimini kurarak Keşşaf Tefsiri, Şafii fıkhında Revdetu’t-Talibin ve el-Mecmu’, Hanefi fıkhında Bedayi’u’s-Sanayi’, Usul’da Razi’nin el- Mahsulu gibi İslam klasiklerini Türkçe ve Kürtçe’ye çevirmek.
 • Bu güne dek basılamamış nadide el yazma eserleri tespit edip basmak.
 • Vakfın imkânları doğrultusunda medrese mensupları için vakıf merkezinde hızlı okuma, bilgi sayar, hüsnü hat ve uzun süreli yabancı dil kursları gibi kurslar düzenlemek.
 •  Vakfın imkânları el verdiğinde başarılı genç müderrisleri belli sürelerle el-Ezher, Camiatulkaraviyyin ve Nedvetülulema gibi, köklü ilim tecrübesi olan merkezlere göndererek ilimde derinleşmelerini sağlamak.
 •  Bölge genelinde olası aile veya aşiretler arası sürtüşme kavga vb. sosyal huzuru bozucu olaylarda barış gücü rolünü üstlenerek, taraflar arasında arabuluculuk yapmak. Böylece bölgenin huzur, güven ve barışına katkıda bulunmak.
 •  Bölgede yayılmaya yüz tutan uyuşturucu, alkol, ahlaki dejenerasyon ve benzeri olumsuzluklara karşı kamuoyunu ve özellikle de gençliği uyarmak ve bunun için girişimlerde bulunmak.
 • Medrese mensuplarının sıkıntı ve problemleri için çözüm aramak ve bu sıkıntılarını resmî makamlar nezdinde dile getirmek. Gerekirse Memur-Sen ve Eğitim Bir- Sen vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretmek için istişarelerde bulunmak.
 • Medrese mensuplarının meslekî mağduriyetlerini gidermeye çalışmak ve bu mağduriyetleri değişik resmî platformlarda da dile getirmek.

Bu vb. nice hayırlı girişimlere vesile olmak gayesiyle kurulan MEDAV elbette henüz yolun başındadır. Ancak yol ne kadar uzun olursa olsun başlangıcı bir adımdır. Bu günün gerçekleri dünün hayalleri olduğu gibi, bu günün hayalleri de yarının gerçekleridir. Bu vb. nice hayırlı adımlar için dualarınızı eksik etmeyiniz. Sübhaneke… Bihamdike… Vesteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç